1C:Tirdzniecības vadība un muitas noliktava 2.0

1C:Tirdzniecības vadība un muitas noliktava 2.0 ir gatavs tipveida risinājums, muitas noliktavu automatizācijai, ko izstrādājis Smart Business Solutions.


Dotais risinājums satur sekojošu funkcionālu:

 

 • pārdošanas vadība;

 • iepirkumu vadība;

 • pārdošanas un iepirkumu plānošana;

 • noliktavas krājumu pārvaldība;

 • akcīzes noliktavas pārvaldība;

 • muitas noliktavas pārvaldība;

 • plānošanas vadība;

 • pasūtījumu vadība;

 • savstarpējo attiecību ar partneriem vadība;

 • uzņēmuma preču apgrozījuma analīze;

 • cenu analīze un cenu politikas pārvaldība;

 • tirdzniecības darbības monitorings un efektivitātes analīze.

Kontrahenti

Kontrahents – vispārīgs jēdziens, kurā ir iekļauti klienti, kravas nosūtītāji, kravas saņēmēji, pārvadātāji un fiziskas personas. Kontrahenti var būt sagrupēti pa kataloga klasifikatora grupām, piemēram, "Piegādātāji", "Pircēji" un "Realizētāji". Kontrahentu katalogam ir neierobežots ieguldījuma līmeņu skaits. Informācija par kontrahentiem ir izvietota vairākās cilnēs. Darbam ar kontrahentu ir paredzēti sekojoši lauki:

 

 • Nosaukums;

 • Kontrahenta veids - juridiska vai fiziska persona;

 • PVN un reģistrācijas numurs;

 • Atzīme - pircējs vai piegādātājs;

 • Kontaktinformācija (adreses, telefoni);

 • Kontrahenta kontaktpersonas.

 Gadījumā, ja tiek izmantota sistēma 1C: Grāmatvedība, kontrahentu kartiņas pēc apmaiņas nonāk grāmatvedībā.

Nomenklatūra

Katalogs Nomenklatūra ir paredzēts, lai glabātu informāciju par precēm, komplektiem, atgriežamo taru, pakalpojumiem. Informācija par nomenklatūras pozīcijām ir izvietota vairākās cilnēs. Lai būtu vieglāk ievadīt jaunu kartiņu, ir izstrādāts ievades palīgs. Nomenklatūras uzskaitei ir parezēti sekojoši lauki:

 

 • Nosaukums (pastāv iespēja glabāt nosaukumus vairākās valodās);

 • Artikuls;

 • Kods;

 • Mērvienība – pamata (piemēram, gabals), papildus (piemēram, litri) un vienību skaits (piemēram, kaste).

Pārējos nepieciešamos laukus sistēma aizpilda pati.

Muitas kodi

Katalogs Muitas kodi ir paredzēts datu par muitas kodiem glabāšanu. Dotajā katalogā glabājas gan vietējie muitas kodi, gan muitas ĀEDPN kodi.

Katram muitas kodam tiek noteiktas aprēķina likmes, kuras ir aktuālas dotajā brīdī Latvijā. Likmes var būt noteiktas gan katram kodam atsevišķi, gan kodu grupai. Saņemot kravu noliktavā vai izsūtot to no noliktavas, uz likmes pamata sistēma aprēķina ievešanas nodevu.

Akcīzes nodokļa uzstādījumi

Katalogs Akcīzes nodokļa uzstādījumi ir paredzēts, lai uzstādītu akcīzes nodokļa aprēķina noteikumus, saņemot kravu noliktavā vai izsūtot to.

Katalogā tiek norādīta muitas koda grupa, aprēķina likme un aprēķina noteikumi.

Nomenklatūras sērija (deklarācija)

Katalogā Nomenklatūras sērija tiek norādīti dati par deklarāciju, saskaņā ar kuru krava ienāk noliktavā vai tiek aizvērts izdevumu dokuments.

Noformējot deklarāciju PMD, sistēma automātiski noformēs lietotājam uzdevumu ar termiņu 20 dienas uz nākošās deklarācijas noformēšanu (piemēram, IMP7). Izpildot uzdevumu (IMP7 noformēšana), uzdevums automātiski izmainīs statusu uz Izpildīts un vairs neizdos lietotājam atgādinājumu.

Nomenklatūras sērijai var pievienot failus un attēlus (piemēram, skanētus dokumentus).

Pircēja pasūtījums un pasūtījums piegādātājam

Dotajā dokumentā tiek formēts sākotnējais klienta pieteikums:

 

 • Kravas saņemšanai no klienta;

 • Kravas nosūtīšanai klientam;

 • Pakalpojumiem, pēc kuriem klientam tiks izstādīts rēķins.

Pircēja pasūtījumu var veidot manuāli vai dokumenta Preču un pakalpojumu saņemšana formēšanas momentā (šajā gadījumā pasūtījumu sistēma izveido pati).

Augstāk redzamos pieteikumu veidus var sadalīt atsevišķos pieteikumos vai apvienot vienā, atkarībā no nepieciešamās darbu izpildes kontroles detalizācijas. Gadījumā, ja uz Pircēja pasūtījuma pamata ir noformēts dokuments Pasūtījums piegādātājam (piemēram, transporta pieteikumam pārvadātājam), darba galda apakšējā daļā tiks izvadīts saraksts ar saistītajiem pasūtījumiem. Galvenie paremetri, kas ir paredzēti dokumentā:

 

 • Pieteikuma datums;

 • Avansa rēķina plānotais apmaksas datums;

 • Kontrahents un kontrahenta līgums;

 • Pakalpojumu sniegšanas datums;

 • Numurs;

 • Priekšapmaksas procents — priekšapmaksas procents avansa rēķinā;

 • Dokumenta numurs – Pasūtījuma numurs, saskaņā ar kuru nākotnē varēs noteikt kravu nosūtīšanas momentā;

 • Cilnē Papildus tiek norādīti pircēja pasūtījuma papildus parametri (atbildīgais, departaments, pakalpojuma saturs – dotajā laukā tiek izvēlēta valoda, kurā tiks aizpildīts pakalpojuma saturs cilnē Pakalpojumi;

 • Cilnē Preces (plāns) tiek norādīta plānojamā prece, kas ienāks noliktavā. Kolonnā Nomenklatūras sērija tiek norādīta sērija ar preces pamata parametriem un kravas skaita un svara pamata rādītāji;

 • Cilnē Pakalpojumi (plāns) tiek norādīti plānojamie pakalpojumi, par kuriem nākotnē klientam tiks izstādīts rēķins (glabāšana, izkraušana, iekraušana, deklarācijas noformēšana u.c.); ja norādīt atbildīgo, uzdevuma izpildes datumu un uzstādīt karodziņu Palaist uzdevumu, sistēma noformēs uzdevumu norādītajam lietotājam ar atgādinājumu dienu pirms uzdevuma beigām;

 • Cilnē Pakalpojumi (fakts) tiek norādīti faktiskie pakalpojumi pēc to sniegšanas (piemēram, pēc deklarācijas noformēšanas dotajā sadaļā nepieciešams ievadīt atbilstošu pakalpojumu), tiek norādīts daudzums, cena (ja cena iepriekš tika ievadīta caur moduli Cenu veidošana, cena tiks aizpildīta automātiski) un atbildīgais par pakalpojuma sniegšanu; uz doto pakalpojumu pamata pircējam tiks izstādīts rēķins; kolonnā Atbildīgais ir jānorāda dotā pakalpojuma izpildītāju, uz šo datu pamata tiks veikts gabaldarbu algas aprēķins dokumentā Darba algas aprēķins; kolonnā Transports jānorāda tas transports, kuram tiks piesaistīts dotais pakalpojums, tas ļaus realizēt pakalpojumu pēc transporta aizpildīšanu Preču un pakalpojumu realizācijas dokumentā;

 • Dokumentā pastāv iespēja izdrukāt Avansa rēķinu un Pircēju pasūtījumu.

Preču un pakalpojumu saņemšana

Ar doto dokumentu tiek noformēta kravas ienākšana / saņemšana noliktavā vai ienākošais rēķins no pakalpojuma piegādātāja (piemēram, transporta izdevumi). Dokuments tiek formēts uz dokumenta Pircēja pasūtījums pamata. Veidojot dokumentu uz Pircēja pasūtījuma pamata, sistēma pati aizpildīs visus dokumenta pamata laukus. Gadījumā, ja uz Saņemšanas pamata ir noformēta Sēriju un īpašību korekcija (piemēram, lai noformētu preci no PMD uz IMP7), darba galda apakšējā daļā tiks norādītas ar saņemtās kravas saistītās korekcijas. Galvenie lauki, kas ir pieejami lietotājam:

 

 • Veidojot dokumentu uz Pircēja pasūtījuma pamata, lielākā daļa lauku tiek aizpildīti automātiski. Lietotājam nepieciešams izmainīt tikai tos laukus, kas neatbilst aizpildītajiem;

 • Veidojot dokumentu bez Pircēja pasūtījuma pamatojuma, sistēma piedāvās aizpildīt pasūtījuma formas vienkāršotu versiju, kurā nāksies norādīt kravas nosūtītāju, kravas īpašnieku un dažus papildus laukus, pēc kā atvērsies dokumenta Preču un pakalpojumu saņemšanas forma;

 • Cilnē Preces lietotājs norāda vietu skaitu, pamata daudzumu, papildus daudzumu un muitas daudzumu (ja preces kartiņā ir norādīti koeficienti, visi šie daudzumi tiek aprēķināti automātiski, ja ir uzstādīts karodziņš Manuāls aprēķins, automātiskais aprēķins nestrādās);

 • Cilnē Pakalpojumi tiek norādīti pakalpojumi un to summas; par dotajiem pakalpojumiem Jūsu organizācija maksās piegādātājam;

 • Cilnē Garantijas summa, nepieciešams aizpildīt ievešanas nodevu, akcīzes summu un iespējamo parādu. Saņemot kravu, garantijas summa palielinās, nosūtot – samazinās. Aizpildīšana notiek automātiski uz aprēķina likmju pamata. Gadījumā, ja muitas kodam nebūs norādītas likmes, sistēma, veicot aizpildīšanu, pati atvērs Muitas koda kartiņu, kurā lietotājam būs jāaizpilda nepieciešamos laukus.

 • Cilnē Papildus dokumenti tiek norādīts pavaddokumentu veids un numurs un pieteikuma pamata rādītāji (EORI numurs utt.);

 • Cilnē Papildus tiek norādīti dokumenta pamata rādītāji (atbildīgais, departaments, plombes numurs, ienākošais numurs (invoice numurs un CMR), ienākošais datums utt.);

 • Nepieciešamības gadījumā dokuments ļauj izdrukāt Pieņemšanas – nodošanas aktu,    pavadzīmi saīsinātā formā un Iespējamo muitas parādu.

Preču sēriju un īpašību korekcija

Dokuments ir paredzēts kravas pārvietošanai starp deklarācijām. Doto dokumentu var noformēt uz Preču un pakalpojuma saņemšanas pamata. Veidojot dokumentu uz ienākošā dokumenta pamata, sistēma pati aizpildīs visus dokumenta pamata laukus.

Pamata lauki, kas ir izstrādāti lietotājiem:

 

 • Veidojot dokumentu uz ienākošā dokumenta pamata, lielākā daļa lauku tiek aizpildīti automātiski, lietotājam nepieciešams izmainīt tikai tos laukus, kuri neatbilst aizpildītajiem;

 • Tabulas daļā, kas atrodas zem dokumenta galvenes, tiek ievadīta informācija par preci, tiek norādīta vecā sērija, vietu daudzums, kuras tiks pārvietotas (pēc nepieciešamības ieteicams aizpildīt arī kolonnas ar neto svaru, bruto svaru utt.) un jaunā preces sērija.

Preču un pakalpojumu realizācija

Dokuments Preču un pakalpojumu realizācija ir paredzēts, lai fiksētu preces realizācijas faktu un rēķina par dokumentā noteiktajiem pakalpojumiem izstādīšanas faktu. Dokuments tiek formēts uz Pircēja pasūtījuma pamata. Veidojot dokumentu uz dokumenta Pircēja pasūtījums pamata, sistēma pati aizpilda visus dokumenta pamata laukus. Pamata lauki, kas ir izstrādāti lietotājiem:

 

 • Veidojot dokumentu uz Pircēja pasūtījuma pamata, lielākā daļa lauku tiek aizpildīti automātiski. Lietotājam nepieciešams izmainīt tikai tos laukus, kas neatbilst aizpildītajiem;

 • Cilnē Preces lietotājs norāda preci un sēriju, no kuras krava tiks izsūtīta, vietu skaitu, pamata daudzumu, papildus daudzumu, muitas daudzumu, bruto un neto svars (ja preces kartiņā ir noteikti koeficienti, šie daudzumi tiks aprēķināti automātiski); Svaru var manuāli izmainīt visos izejošajos dokumentos, izņemot pēdējo, kad tiek norādīts pēdējais preces atlikums pēc izvēlētās deklarācijas. Lai aizvērtu dokumentu ar tranzītu vai kādu citu procedūru, pirmajā rindā Norakstīšanas nomenklatūras sērija var norādīt Nomenklatūras sēriju, uz kuru prece aiziet. Aizpildīt preces var arī ar Aizpildīšanas mehānismu, kas ļauj aizpildīt tabulas daļu pēc Pasūtījumiem (pēc kravas atlikumiem, kas ienāca pēc dotā Pasūtījuma) vai Transporta.

 • Cilnē Pakalpojumi lietotājs aizpilda doto tabulas daļu, pamatojoties uz visiem pircēja pasūtījumiem, kuros ir neaizvērti pakalpojumi. Dokuments pilnībā tiek aizpildīts, pamatojoties uz tiem datiem, kas norādīti pieteikumā, cilnē Pakalpojumi (fakts). Doto tabulas daļu tāpat var aizpildīt pēc transporta. Ja pakalpojums ir atkārtojuma pakalpojums (piemēram, glabāšanas pakalpojums), sistēma pati izskaitļos dienu daudzumu, kas pagājis no pēdējā izstādītā rēķina pēc tekošā atlikuma;

 • Cilnē Garantijas summa nepieciešams aizpildīt ievešanas nodevu, akcīzes summu un iespējamo parādu. Saņemot kravu, garantijas summa palielinās, nosūtot – samazinās. Aizpildīšana notiek automātiski uz aprēķina likmju pamata. Gadījumā, ja muitas kodam nebūs norādītas likmes, sistēma, veicot aizpildīšanu, pati atvērs Muitas koda kartiņu, kurā lietotājam būs jāaizpilda nepieciešamos laukus.

 • Dokuments ļauj izdrukāt Pavadzīmi saīsinātā formā, Iespējamo muitas parādu, Avansa rēķinu, Kredītrēķinu, Invoice, Aktu par sniegtajiem pakalpojumiem un CMR.

Darba algas aprēķins

Dokuments Darba algas aprēķins ir paredzēts gabaldarbu algas aprēķinam. Dokuments tiek aizpildīts ik mēnesi. Pirmējā informācija tiek aizpildīta dokumentā Pircēja pasūtījums, cilnē Pakalpojumi (fakts), iepretim katram pakalpojumam tiek norādīts Atbildīgais, kuram tiks aprēķināta darba alga. Vienības cena tiek ņemta no dokumenta Cenu uzstādīšana, kurā tiek noteikta cena par izpildāmajiem pakalpojumiem.

 • Dokumenta Izpildītie darbi tabulas daļā lietotājs, nospiežot pogu Aizpildīt, ieraudzīs pakalpojumu sarakstu, to daudzumu, cenu, summu un atbildīgo;

 • Tabulas daļā Rezultāti būs parādīta kopējā darba algas summa atbildīgo personu griezumā.

Atskaites

Sistēmā ir izstrādātas īpašas atskaites muitas noliktavām:

 

Katrai no šīm atskaitēm tiek piedāvāti vairāki analīzes griezumi un iespēja saņemt analīzes datus gandrīz pēc katra lauka, ko ievada lietotājs.

Visas šīs atskaites tiek attiecināmas pie dinamisko atskaišu tipa. Tas nozīmē, ka lietotājs var pats uzstādīt atskaiti pēc viņa vajadzībām un saglabāt tikai viņam nepieciešamos uzstādījumus.

Muitas atskaite

Dotā atskaite ļauj caurskatīt pamata informāciju par kravu un tās atrašanās vietu deklarāciju griezumā. Atskaite tiek formulēta par norādīto periodu, balstoties uz noformētajiem dokumentiem. Atskaitē ir paredzēta šādas informācijas izvade:

 

 • Ievešana muitas noliktavā (deklarācijas – IMA7, IMC7100);

 • Pagaidu uzglabāšanas atlikumi (deklarācija – PMD);

 • Preču atlikums pēc ES (CMR, Invoice, Citas);

 • Preču atlikums pēc eksporta (EXA);

 • Atmuitotās preces atlikums (deklarācijas – IMA4, IMY);

 • Akcīzes preces apgrozījums (atskaite atbilst Latvijas Akcīzes pārvaldes prasībām).

Kopējā garantijas summa

Atskaite sniedz informāciju par garantijas summām noteiktajā periodā, pamatojoties uz dokumentu Preču un pakalpojumu saņemšana, Preču un pakalpojumu realizācija un Garantijas summas korekcija. Atskaite rāda kopējo garantijas summu, ievešanas nodokli, akcīzes summu, PVN sekojošu garantijas summu griezumā:

 • Iespējamais muitas parāds;

 • Iespējamais akcīzes parāds;

 • Iespējamais tranzīta parāds.

Noformētās deklarācijas

Atskaite rāda visu deklarāciju sarakstu par noteikto periodu. Par katru deklarāciju atskaitē tiek attēlots noformēto un aizvērto deklarāciju daudzums.

Akcīzes atskaites

Sistēmā ir pieejamas sekojošas akcīzes atskaites:

 

 • Vīna izstrādājumu apgrozījums (32.pielikums);

 • Vīna izstrādājumu atlikums (33.pielikums);

 • Pārskats par alkohola izstrādājumiem (30.pielikums, realizēta izlāde iekš VID);

 • Pārskats par tabakas izstrādājumiem (17.pielikums).

FaLang translation system by Faboba