1С:Grāmatvedība 8

Programmas komplekss „1С:Grāmatvedība 8” ir paredzēts organizācijas darbības automatizēšanai.

 

Sistēmai ir ļoti plašas iespējas, kuras var iedalīt sekojošās pielietošanas sfērās:

 

 • Grāmatvedības un finanšu vadības automatizēšana;

 • Noliktavu operāciju uzskaite;

 • Algas aprēķins un personāla vadība;

 • Pārvaldības uzskaite un analītika;

 • Citas pielietošanas sfēras.

 

Sistēmai piemīt plašas adoptācijas iespējas un tā var tikt izmantota dažādu nozaru uzņēmumos:

 

 • Vairumtirdzniecība vai/un mazumtirdzniecība;

 • Pakalpojumu sniegšana;

 • Ražošana; 

 • Būvniecība;

 • Citas nozares.

 

Sistēma ļauj veikt uzskaites vadību priekš neierobežota skaita saistītām organizācijam (ar dalījumu apakšvienībās) vienas informācijas bāzes robežās. Tāda darba organizācija būtiski atvieglo gan informācijas ievadi: kopējas nomenklatūras, kontrahentu un citu sarakstu izmantošanu, gan tās iegūšanu: iespēju veidot jebkāda veida pārskatu gan par konkrētu organizāciju (apakšvienību) atsevišķi, gan arī konsolidēti.

 

Darbā ar sistēmu tiek izmantots daudz-logu, intuitīvi-saprotams un ergonomisks interfeiss.

 

Sistēma nosacīti sastāv no daudziem blokiem, kuru kopēja izmantošana noved pie visas informācijas par uzņēmuma saimniecisko darbību centralizēšanas.

 

 

Kontu plāns

Kontu plāns ir sistēmas „fundaments”. Pie tam, sistēma ir paredzēta darbam ar brīvu kontu plānu, t.i., kontu sastāvu un nepieciešamo analītiku par katru no tiem lietotājs var uzstādīt pats pēc saviem ieskatiem. Katram kontam var būt noteikta: valūtas, skaitliskā vai aizbilances uzskaite. Pilnvērtīgai sistēmas darbībai ar izveidotu kontu plānu, var noteikt katra konta nozīmi caur kontu uzskaites iestatījumiem.

 

Noliktavu uzskaite

Ikviena uzņēmuma darbā, neatkarīgi no darbības veida, tiek izmantotas preču-materiālās vērtības (tālāk PMV) un mazvērtīgais inventārs (tālāk MVI). Lai atspoguļotu faktu par saimniecisko darījumu vai kādu citu darbību ar PMV un MVI uzskaiti, sistēmā ir paredzēts noteikts dokumentu apkopojums.

 

Dokuments “Iepirkuma rēķins” (Preču un pakalpojumu saņemšana) ir paredzēts dažādu vērtību (preču, materiālu, MVI, pamatlīdzekļu un pakalpojumu) iegādes fakta atspoguļošanai. Kā vienu no dokumenta īpatnībām var minēt iespēju izveidot patvaļīgu vērtību kopumu un katru no tiem attiecināt uz atsevišķas organizācijas vai apakšvienības ieņēmumiem vai izdevumiem viena dokumenta robežās. 

 

Pēc PMV iegādes var parādīties nepieciešamība tās pārvietot. Pie tam, pārvietošana var notikt gan starp apakšvienībām, gan starp savstarpēji saistītām organizācijām.

 

Tā kā sistēmā ir izveidota noliktavas uzskaite, tajā ir atrodama dokumentu kopa,

kas nepieciešama preču inventarizācijas, iegrāmatošanas un norakstīšanas fakta atspoguļošanai.

 

Preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas fakta atspoguļošanai sistēmā tiek izmantots dokuments “Izrakstītais rēķins” (Preču un pakalpojumu realizācija). Pie dokumenta īpatnībām var pieskaitīt iespēju sadalīt ieņēmumus par katru pozīciju dažādās apakšvienībās.

 

Preču un pakalpojumu realizācijā (tāpat ka pie to saņemšanas) var tikt īstenota automātiska avansu ieskaitīšana par patvaļīgu summu (pēc noklusējuma tiek piedāvāta mazākā summa no dokumenta summas un avansa atlikuma).

 

Tāpat, nevajadzētu aizmirst par atgriešanas pavadzīmju noformēšanas iespēju. Pie tam, tiek  atbalstīta gan atgriešana piegādātājam, gan atgriešana no pircēja. Formējot atgriešanu, pastāv iespēja norādīt piegādes pavadzīmi, tādā veidā automātiski nosakot atgriešanas periodu: tekošajā mēnesī vai par iepriekšējiem periodiem.

 

Par vienu no sistēmas plusiem var uzskatīt iespējamos pašizmaksas aprēķinu veidus: pēc FIFO, pēc LIFO un pēc vidējā.

 

Savstarpējie norēķini ar partneriem

Visas savstarpējās attiecības ar nesaistītajām organizācijām (kā arī ar fiziskajām personām, kuras nav uzņēmuma darbinieki) sistēmā tiek vadītas līgumu griezumā. Pie tam, tiek atbalstīts neierobežots līgumu skaits ar katru no tām. Šī sistēmas īpatnība ļauj īstenot realizējamo un saņemto vērtību aprēķinu, ņemot vērā dažādus cenu tipus, veikt bonusu un soda sankciju aprēķinu par katru līgumu atsevišķi, kā arī noteikt kredīta summu. Papildus katram līgumam var sastādīt pakalpojumu sarakstu, automātiskai rēķinu izstādīšanai (abonēšanas pakalpojumi).

Bankas maksājumu uzdevumi

Arvien lielāku popularitāti iegūst bezskaidras naudas norēķini. Tie var būt norēķini ar piegādātājiem, naudas līdzekļu iegūšana no pircējiem vai darba algas izmaksa uzņēmuma personālam. Ņemot vērā bankas operāciju daudzumu un to daudzveidību, tika izveidoti dokumenti “Izejošais maksājuma uzdevums” un “Ienākošais maksājuma uzdevums”. Gan vienam, gan otram ir iepriekš noteikts iespējamo operāciju veidu saraksts, kas raksturo tekošo naudas līdzekļu pārskaitījumus. Operācijas veida izvēle nosaka gan formulējamos grāmatvedības kontējumus, gan dokumenta ārējo izskatu. Tas atvieglo informācijas ievadi, izvadot uz ekrāna tikai tos rekvizītus, kas nepieciešami dotajam operācijas veidam.

 

Lai atvieglotu un paātrinātu informācijas par maksājumu uzdevumu ievadi, sistēmā paredzēta dokumentu izvēles / atlases forma. Formai ir plašas uzstādījumu iespējas, un dokumentu atlase var tikt īstenota pēc atlikumiem, apgrozījuma vai norēķinu dokumenta rekvizītiem.

Pie tam, par norēķinu dokumenta summu tiek izskaitļots atlikums, t.i., tiek ņemts vērā iepriekšējais daļējais maksājums.

 

Noformulēto maksājumu uzdevumu kontrolei ir paredzēts tā sauktais “Bankas izraksts”. Ievadot informāciju šajā režīmā, maksājuma uzdevumi, to ierakstīšanas brīdī, neformulē grāmatvedības kontējumus. Tikai pēc datu pārbaudes ar bankas izraksta palīdzību, notiek maksājumu uzdevumu akceptēšana.

 

Ņemot vērā  to, ka aizvien lielāks lietotāju skaits izmanto internetbanku, sistēmā ir piedāvāta apstrāde automātiskai maksājumu uzdevumu izlādei.

 

Pēc iegrāmatotajiem maksājuma uzdevumiem, pastāv iespēja izveidot „Maksājumu uzdevumu reģistrācijas žurnālu” gan saīsinātā veidā, gan detalizētā.

Kases operācijas

Neatkarīgi no tā, cik ērti ir izmantot bezskaidras naudas norēķinus, organizācijas darbā vienmēr ir skaidras naudas operācijas. Lai atspoguļotu šāda veida darbības, sistēmā ir paredzēti dokumenti “Kases ieņēmumu orderis” un “Kases izdevumu orderis”. Analoģiski bankas maksājumu uzdevumiem, kases orderiem arī ir noteikts operāciju veidu saraksts, kurš raksturo veicamo darījumu. Operācijas veida izvēle palīdz sistēmai uzstādīt formas ārējo izskatu vieglākai informācijas ievadei un noformē nepieciešamās kustības.

 

Savstarpēja norēķina ar kontrahentu par noteiktiem norēķinu dokumentiem gadījumā var izmantot to pašu dokumentu izvēles / atlases formu kā maksājumu uzdevumos. Tādu kopējo instrumentu izmantošana palīdz lietotājiem ātrāk apgūt sistēmu un maksimāli izmantot tās plašās iespējas.

 

Pēc darbībām ar kases orderiem rezultātiem, sistēmā tiek veidots “Kases dokumentu reģistrācijas žurnāls” un “Kases grāmata”.

Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi

Ēkas, automašīnas, datortehnika, programmatūras, licences - bez tā visa nevar strādāt neviens uzņēmums. Sistēmā ir piedāvāts dokumentu krājums visu iespējamo operāciju ar pamatlīdzekļiem (tālāk PL) un nemateriāliem aktīviem atspoguļošanai.

 

Pēc PL iegādes, ja tas tiks izmantots uzņēmuma darbībā, tiek veidota pieņemšana uzskaite. To veidojot, tiek norādīta materiāli atbildīgā persona, uzskaites objekta atrašanās vieta (pēc uzņēmuma apakšvienībām) un citi parametri, kuri ir nepieciešami automātiskai amortizācijas aprēķināšanai un pārskata ģenerēšanai. Pieņemot pamatlīdzekļu objektu uzskaitei, tas var tikt nodots ekspluatācijā uzreiz vai arī vēlāk.

 

Ekspluatācijas procesā ar uzskaites objektiem var norisināties dažādi notikumi, piemēram, pārvietošanās starp apakšvienībām un materiāli atbildīgajām personām, modernizācija, PL vērtības izmaiņa vai norakstīšana izmantošanas termiņa notecējuma gadījumā, sabojāšanās vai kāda cita iemesla dēļ.

 

Pamatlīdzeklis var tikt pārdots citai nesaistītai organizācijai. Tādā gadījumā tiek izmantots dokuments „PL/NI pārdošana” ar iespēju izveidot standarta pavadzīmi.

PL realizācijas dokumenta izveidošanas momentā, šie objekti automātiski tiek noņemti no uzskaites, nepieciešamības gadījumā pie tiem tiek pieskaitīts nolietojums par tekošo mēnesi un tiek realizētas citas nepieciešamās darbības.

 

Papildus iepriekš minētajām operācijām, var pievienot iespēju izmainīt uzskaites objekta statusu (nolietojuma aprēķināšanas pārtraukšana), koriģēt lietošanas termiņu, mainīt nolietojuma procentu (kad tiek izmantota ģeometriski-degresīva nolietojuma aprēķināšanas metode) u.c.

 

Sistēma piedāvā noteiktu attiecīgu pārskatu kopu par pamatlīdzekļu objektiem. Zemāk ir redzams saraksts ar dažiem no tiem:

 

 • PL kartīte;

 • PL amortizācijas reģistrs - aprēķins;

 • Informācijas reģistrs par PL objektiem;

 • PL inventarizācija;

 • Citas atskaites.

Finanšu uzskaites pielikumā sistēmas standarta funkcionālā ir iekļauta atskaite par PL nodokļu nolietojumu. Par katru kategoriju atsevišķi tiek izveidota kopēja un detalizēta kartīte.

Avansa norēķini

Ikvienam no uzņēmuma darbiniekiem, organizācijas interesēs, ir tiesības iegādāties preces iekšējai lietošanai, norēķināties ar piegādātājiem, vai iegādāties MVI. Šāda veida notikumu atspoguļošanai sistēmā ir paredzēts dokuments “Avansa norēķins”. Kā dokumenta īpatnības var minēt, iespēju viena dokumenta robežās automātiski iegrāmatot iegādātās preces, parāda piegādātajam automātisku dzēšanu, izdevumu attiecināšanu noteiktām apakšvienībām u.c.

Ceļa zīmes

Standarta sistēmas piegāde iekļauj sevī ceļa zīmju uzskaiti. Izmantojot ceļa zīmes, tiek īstenota degvielas automātiska norakstīšana, pie tam, pastāv norakstīšanas veida izvēle: pēc FIFO, pēc vidējā vai pēc kataloga “Degvielas markas” cenām.

 

Tāpat, tiek īstenots darbinieka nostrādātā laika aprēķins ar laika tipa norādi (darba laiks, virsstundas u.c.) un šo datu izvade darba algas aprēķina modulī.

Ja preces transportēšanas laikā notika preces pārvietošana starp uzņēmuma noliktavām, tad, papildus augstāk minētajam, var uzdot pārvietojamo nomenklatūras pozīciju sarakstu kustības noformēšanai kā parastajā dokumentā “Pārvietošana”.

Citas iespējas

Starp citām sistēmas iespējam, kuras nav aprakstītas iepriekš minētajos blokos, var minēt valūtas konvertēšanu, aktu par savstarpējo ieskaiti, nākamo periodu izdevumu automātisku norakstīšanu, valūtas līdzekļu pārvērtēšanu, operatīvo kontu aizvēršanu, operācijas ar stingrās uzskaites kvītīm, MVI vai NI norakstīšanu, atskaiti par mazumtirdzniecību un daudz citu iespēju. Netiek aizmirsta parastā grāmatvedības izziņa ar iespēju īstenot neierobežota daudzuma tipveida operācijas, kurās tiek noteikta korespondences kopa, atbalstot tās pareizības pārbaudi.

Atskaites

Rezultātu, uz sistēmā ievadītās informācijas pamata, un attiecīgi uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīzi var iegūt ar plaša spektra atskaišu palīdzību. Atskaites nosacīti var iedalīt standarta grāmatvedības atskaitēs, reglamentētās atskaitēs un papildus atskaitēs.

Standarta atskaites

Pie standarta atskaitēm tiek attiecināts atskaišu bloks, kas rada konta vai kontu kopas kustību, saldo un apgrozījumu. Viss atskaišu bloks ir savstarpēji saistīta apakšsistēma, ar iespēju detalizēt vienas atskaites datus ar citas atskaites palīdzību līdz pat dokumentam, kas noformēja konkrēto kustību.

 

Datu analīze tiek īstenota ar vienkāršu peles dubultklikšķi uz interesējošā cipara. Tādā veidā var ieraudzīt informācijas detalizācijas ķēdi: apgrozījuma pārskats -> apgrozījuma pārskats pēc konta -> konta kartīte -> dokuments. 

 

Dotā sistēmas īpašība ir  īpaši noderīga nosakot un lokalizējot lietotāja kļūdas vai sastādot kontu apgrozījuma avotu sarakstu.

Zemāk ir redzams standarta atskaišu saraksts:

 • Apgrozījuma pārskats;

 • Apgrozījuma pārskats pēc konta;

 • Konta apgrozījuma pārskats pēc partneriem;

 • Konta analīze;

 • Konta kartīte;

 • Konta apgrozījumi;

 • Apkopoti kontējumi;

 • Atskaite par iegrāmatojumiem;

 • Citas atskaites.

 

Ir vērts atzīmēt arī katras standarta atskaites uzstādījumu plašās iespējas. Starp uzstādījumiem lietotājs var uzdot dažāda veida atlases, datu detalizācijas līmeni, kā arī laika perioda ierobežojumu.

VID atskaites

Pie reglamentētām atskaitēm tiek attiecinātas tās atskaites, kuras nepieciešams iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā, vai tās atskaites, kuru formas reglamentē valsts likumdošana.

Sistēmā tiek piedāvātas sekojošas reglamentētās atskaites:

 • Bilance;

 • Peļņas vai zaudējumu aprēķins;

 • PVN deklarācija;

 • PVN pielikumi (1 un 2);

 • Darījumi ar skaidru naudu;

 

 

 

Praktiski katrai atskaitei ir personīgie uzstādījumi. Pie tam, tiek atbalstīts neierobežots uzstādījumu daudzums, kas, jo īpaši, var būt interesanti attiecībā uz “Bilanci” un “Peļņas vai zaudējumu aprēķinu”, kurus var formulēt gan par katru organizāciju, gan struktūrvienību atsevišķi. 

FaLang translation system by Faboba