JŪSU IEGUVUMS

Personāla uzskaite ir jebkura uzņēmuma kopējās uzskaites neatņemama sastāvdaļa. Tādēļ doto procesu automatizācijas iespējas ir nozīmīgas lielākajai daļai uzņēmumu, jo īpaši tiem, kuriem ir liels darbinieku skaits.

 

Personāla uzskaites procesu automatizācija ļauj uzņēmuma vadībai:

 

 • samazināt laika resursus, kas tiek patērēti doto funkciju izpildei, un atbrīvot personāla daļas darbinieku laiku citu uzdevumu risināšanai;
 • nodrošināt datu ticamību;
 • laicīgi saņemt nepieciešamo informāciju par personāla sastāvu analīzes veikšanai un vadības risinājumu pieņemšanai.

 

Personāla vadība nodrošina reglamentēto kadru uzskaiti un ļauj risināt dažādus uzdevumus ar vairāku moduļu palīdzību.

Personāla plānošana

Personāla plānošana ir sākumpunkts personāla pārvaldības procesā. Personāla plānošanas procesu var iedalīt sekojošos etapos:

 

 • personāla plāna formēšana, uzskaitot vakances;

 • amatu aprakstīšana;

 • plānoto izdevumu noteikšana, kas nepieciešami jauno darbinieku atalgojumiem;

 • personāla plāna izpilde;

 • personāla plāna izpildes kvalitātes analīze.

Personāla atlase un darbs ar kandidātiem

Nodrošina personāla atlases procesa atbalstu, sākot ar amata prasību profiļa formēšanu un līdz pat darbinieka ieskaitīšanu uzņēmuma štatā. Personāla daļas vadītājs var izsekot personāla piesaistes izdevumus un novērtēt atlases efektivitāti, ņemot vērā šīs izmaksas.

Personāla attīstība un apmācības

Ļauj atrisināt sekojošus, ar apmācībām saistītus, jautājumus: 

 

 • apmācību plānošana;

 • apmācības programmas izstrāde;

 • apmācību apguves reģistrācija un uzskaite;

 • apmācību rezultativitātes novērtēšana un analīze;

 • darbinieku anketēšana ar mērķi noteikt apmācību nepieciešamību un iegūt darbinieku vērtējumu par apmācību pasākumiem.

Novērtēšana un atestācija

Ļauj formulēt kompetenču modeli un aprakstīt nepieciešamās kompetences katram amatam, kā arī veikt personāla atbilstības novērtēšanu amata noteiktajam kompteneču profilam. Ar šo datu palīdzību var risināt dažādus kadru vadības jautājumus, kā arī izmantot tos darbinieka rezultativitātes novērtēšanai.

Personāla noslogojuma plānošana pasākumos

Modulis ļauj uzņēmuma vadībai veikt optimālu darbinieku sadalījumu dažādos procesos un pasākumos un analizēt darbinieku noslogojumu ar mērķi izmantot uzņēmuma cilvēkresursus maksimāli efektīvi. Noslogojuma uzskaite un plānošana ir tieši saistīta ar darba ražīguma vadību – personāla darba laika optimālu izmantošanu to uzdevumu risināšanai, kas ir tieši saistīti ar viņu darba pienākumiem.

Kadru kustības uzskaite

Nodrošina personāla nodaļai plašu reglamentētās kadru uzskaites iespēju spektru: 

 

 • darbinieku reģistrācija, ar kuriem tiek slēgti darba līgumi, un darba līgumu noformēšana tipveida formā;

 • darbinieku pieņemšanas reģistrācija un rīkojuma noformēšana;

 • darbinieku pārvietošanas uz citu darba vietu reģistrācija un rīkojuma noformēšana

 • darbinieku atlaišanas reģitrācija un rīkojuma noformēšana.

Balstoties uz kadru kustības uzskaites datiem personāla nodaļas vadītājs var iegūt sekojošu informāciju:

 • aktuālu darbinieku sarakstu uz konkrētu datumu;

 • datus par darbinieku kustību par izvēlēto periodu;

 • statistisku informāciju par dažādu kategoriju darbinieku skaitu (strādājošo skaits pēc pamata vietas un/vai savienojot);

 • vidējo darbinieku skaitu;

 • kadru maiņas koeficientu.

 Bez darba tiesiskajām attiecībām, kuras regulē Darba likums, programmā ir iespēja formēt arī uzņēmumu līgumus, autortiesību līgumus, līgumus par materiālo atbildību u.c. ar uzņēmuma ārštata darbiniekiem.

Darba laika uzskaite

Nodrošina datu uzskaiti par darbinieka klātbutni darbā, kā arī informāciju par visiem neierašanās iemesliem. Uz tipveida neierašanos pamata personāla nodaļa var reģistrēt darbinieka neierašanos ar dažādiem pamatojumiem un automātiski formēt nepieciešamos personāla uzskaites dokumentus: 

 

 • neierašanās sakarā ar atvaļinājumu ar rīkojuma noformēšanu;

 • neierašanās sakarā ar bērna kopšanas atvaļinājumu ar rīkojuma noformēšanu;

 • darbinieka atrašanās komandēumā ar rīkojuma noformēšanu;

 • neierašanās sakarā ar slimību vai citiem iemesliem.

Uz uzkrāto datu pamata sistēmā var noformēt „Darba laika uzskaites tabeli”, kas ir nepieciešams instruments darba algas aprēķinam.Bez iepriekšs minēto unificētu formu uzskaites sistēma ļauj analizēt darbinieku neierašanos iemeslus. Izmantojot atskaiti „Organizācijas kadru statistika”, var iegūt informāciju par darbinieku skaitu, kas dažādu iemeslu dēļ nav ieradušies darbā noteiktā periodā; cik darbinieku atrodas atvaļinājumā, cik komandējumā utt.

Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu uzskaite un neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu atlikuma aprēķins

Dotais modulis ir paredzēts lai veiktu uzskaiti par darbinieku atvaļinājumiem un tam sekojošas funkcionālās iespējas: 

 

 • atvaļinājumu plānošana;

 • plānoto atvaļinājumu apstiprināšana no personāla daļas vadītāju puses;

 • ieplānoto atvaļinājumu analīze struktūrvienību un/vai amatu griezumā;

 • faktisko atvāļinājumu analīze struktūrvienību un/vai amatu griezumā;

 • atvaļinājumu grafiku izpildes analīze (ieplānoto un faktisko atvaļinājumu salīdzinošā atskaite) struktūrvienību un/vai amatu griezumā;

 • neizmantoto atvaļinājuma dienu skaita analīze.

Kadru sastāva analīze

Ļauj automātiskā režīmā iegūt atskaites par kadru sastāvu: 

 

 • kadru mainības koeficients;

 • Kadru kustība;

 • vidējais kadru skaits;

 • kadru statistika (dzimums, vecums, sociālie raksturojumi) un kadru sastāva izmaiņu dinamika;

 • štatu saraksta atskaite, skaita un kvalitātes komplektācija;

 • atvaļinājumu atskaite (atvaļinājumu grafiks, atvaļinājumu izmantošana, atvaļinājumu atlikumi un grafiku izpilde);

 • ziņas par darbinieku atestācijas rezultātiem.

FaLang translation system by Faboba