1C:Tirdzniecības vadība + muitas noliktava

КОNTRAHENTI

Kontrahents – vispārīgs jēdziens, kurā ir iekļauti piegādātāji un pircēji, organizācijas un fiziskas personas.

 

Kontrahenti var būt sagrupēti pa kataloga klasifikatora grupām, piemēram, «Piegādātāji», «Pircēji» un «Realizētāji». Kontrahentu katalogam ir neierobežots ieguldījuma līmeņu skaits. Informācija par kontrahentiem ir izvietota vairākās cilnēs.

 

Darbam ar kontrahentu ir nepieciešams, lai būtu aizpildīti sekojoši lauki:

(Gadījumā, ja tiek izmantota sistēma 1C: Dokumentu aprite, no sākuma dati par klientiem tiek aizpildīti dokumentu apritē, pēc apmaiņas dotie lauki tirdzniecībā tiek aizpildīti automātiski)

 • Nosaukums;

 • Kontrahenta veids (juridiskā vai fiziskā persona);

 • PVN un reģistrācijas numurs;

 • Kontaktinformācija (adreses, telefoni);

 • Kontrahenta kontaktpersonas.

Nākamie lauki jau tiek aizpildīti sistēmā 1C: Tirdzniecības vadība + muitas noliktava:

 • Kontrahenta valsts;

 • Kontrahenta bankas konti;

 • Kontrahenta līgumi (ja kontrahents ir gan piegādātājs, gan pircējs vajadzētu izveidot divus līgumus).

Gadījumā, ja tiek izmantota sistēma 1C: Grāmatvedība, kontrahentu kartiņas pēc apmaiņas nonāk grāmatvedībā.

Nomenklatūra

Katalogs Nomenklatūra ir paredzēts, lai glabātu informāciju par precēm, komplektiem, atgriežamo taru, pakalpojumiem. Stingra sadalījuma šādām kategorijām nav, tiek iedalītas tikai preces, pakalpojumi un komplekti. Informācija par nomenklatūras veidiem glabājas atsevišķā katalogā “Nomenklatūras veidi”.

 

Prece: par preci var būt ne tikai nopirktā nomenklatūras pozīcija vai nomenklatūras pozīcija, kas pieņemta uz komisiju, bet arī tās nomenklatūras pozīcijas, kuras parasti iziet pirms pārdošanas sagatavošanu (komplektāciju).

 

Pakalpojumi: par pakalpojumiem netiek veikta noliktavas uzskaite, uzskaite pa sērijām, netiek norādīts svars, netiek veikta muitas kravas deklarācijas uzskaite un sēriju numuru uzskaite. Informācija par pakalpojumiem tiek aizpildīta dokumentos, kas atrodas atsevišķā cilnē “Pakalpojumi”.

Informācija par nomenklatūras pozīcijām ir izvietota vairākās cilnēs.

 

Galvenie lauki, kurus nepieciešams aizpildīt, pirms nomenklatūras lietošanas:

 • Nosaukums;

 • Artikuls (unikāls kods, kuru piesaista lietotājs, pēc dotā koda var veikt preces meklēšanu dokumentos);

 • Nomenklatūras veids (prece vai pakalpojums);

 • Mērvienība (gadījumā, ja tā ir prece, mērvienība pēc standarta būs Glabāšanas vieta);

 • Glabāšanas pakalpojumiem vai jebkādam citam periodiskam pakalpojumam iedaļā Papildus nepieciešams ielikt ķeksīti Atkārtojuma pakalpojums;

 • Pārējos nepieciešamos laukus sistēma aizpildīs pati.

Pieteikums

Dotajā dokumentā tiek formēts sākotnējais klienta pieteikums:

 • Kravas saņemšanai no klienta;

 • Kravas nosūtīšanai klientam;

 • Pakalpojumiem, pēc kuriem klientam tiks izstādīts rēķins.

Augstāk redzamos pieteikumu veidus var sadalīt atsevišķos pieteikumos vai apvienot vienā atkarībā no nepieciešamās darbu izpildes kontroles detalizācijas.

 

Dokumentā tiek aizpildīti galvenie parametri:

 • Pieteikuma datums;

 • Pakalpojumu sniegšanas datums;

 • Avansa rēķina plānotais apmaksas datums, ja tas tiks izrakstīts;

 • Kontrahents un kontrahenta līgums;

 • Numurs (pieteikuma kārtas numurs, kuru sistēma piesaista pati, bet pastāv iespēja numerāciju mainīt);

 • Klienta numurs (pieteikuma numurs no klienta puses);

 • Priekšapmaksas procents — priekšapmaksas procents avansa rēķinā;

 • Cilnē Papildus tiek norādīti pircēja pasūtījuma papildus parametri (atbildīgais, departaments, pakalpojuma saturs – dotajā laukā tiek izvēlēta valoda, kurā tiks aizpildīts pakalpojuma saturs cilnē Pakalpojumi, t.i. ja klientam rēķins tiks izsniegts latviešu valodā, šeit vajag izvēlēties Latviešu);

 • Cilnē Papildus dokumenti tiek norādīts pavaddokumentu veids un numurs un pieteikuma pamata rādītāji (EORI numurs utt.)

 • Cilnē Preces (plāns) tiek norādīta plānotā prece, kura ienāks / tiks saņemta noliktavā. Kolonnā Nomenklatūras sērija tiek norādīta sērija ar preces pamata parametriem (tikai gadījumā, ja parametri jau ir zināmi, piemēram, deklarācija, kurā ienāks krava, deklarācijas numurs utt.) un kravas svara un daudzuma pamata rādītāji;

 • Cilnē Pakalpojumi (plāns) tiek norādīti plānotie pakalpojumi, balstoties uz kuriem klientam nākotnē tiks izstādīts rēķins (glabāšana, izkraušana, iekraušana, deklarācijas noformēšana utt.). Ja norādīt atbildīgo, uzdevuma izpildīšanas datumu un uzstādīt ķeksīti Palaist uzdevumu, sistēma noformēs uzdevumu norādītajam lietotājam ar atgādinājumu vienu dienu pirms uzdevuma beigām;

 • Cilnē Pakalpojumi (fakts) tiek norādīti faktiskie pakalpojumi, balstoties uz pakalpojumu izpildīšanas fakta (piemēram, pēc deklarācijas noformēšanas, dotajā sadaļā būtu nepieciešams ievadīt attiecīgo pakalpojumu), tiek norādīts daudzums, cena (ja cena tika ievadīta laicīgi caur moduli Cenas veidošana, šeit cena tiks iekļauta automātiski) un atbildīgais par pakalpojuma izpildi. Uz doto pakalpojumu pamata klientam tiks izstādīts rēķins. Ja pakalpojums ir piesaistīts deklarācijai, piemēram, garantijas summa, kolonnā Deklarācija nepieciešams norādīt attiecīgo deklarāciju, dotajā gadījumā pakalpojumu summa nonāk atskaitē Kopējā garantijas summa. Kolonnā Atbildīgais nepieciešams norādīt dotā pakalpojuma izpildītāju. Uz šo datu pamata tiks veikts algas aprēķins dokumentā Algas aprēķins. Kolonnā Transports nepieciešams norādīt transportu, kuram tiks piesaistīts dotais pakalpojums, tas ļaus aizpildīt pakalpojumus pēc transporta dokumentā Preču un pakalpojumu realizācija. Glabāšanas pakalpojums arī tiek norādīts dotajā cilnē;

 • Dokumentā pastāv iespēja drukāt Avansa rēķinu un Pircēja pasūtījumu. Dotās drukas formas tiek aizpildītas pamatojoties uz cilnēm Preces (plāns) un Pakalpojumi (plāns).

Preču un pakalpojumu saņemšana

Ar doto dokumentu tiek noformēta kravas ienākšana / saņemšana noliktavā vai ienākošais rēķins no pakalpojuma piegādātāja (piemēram, transporta izdevumi). Dokuments tiek formēts uz dokumenta Pieteikums pamata. Veidojot dokumentu uz Pieteikuma pamata, sistēma pati aizpildīs visus dokumenta pamata laukus.

 

Lauki, kurus lietotājam nepieciešams aizpildīt:

 • Veidojot dokumentu uz Pircēja pasūtījuma pamata, lielākā daļa lauku tiek aizpildīti automātiski. Lietotājam nepieciešams izmainīt tikai tos laukus, kas neatbilst aizpildītajiem (piemēram, kontrahents, datums, noliktava);

 • Gadījumā, ja tā ir kravas saņemšana bez pakalpojumiem no piegādātāja, kurus vajadzētu apmaksāt, ir ieteicams noņemt ķeksīti Gram. Uzskaite, tā kā šajā gadījumā nav nepieciešamības doto dokumentu sūtīt uz grāmatvedību. Bet doto uzstādījumu noteikti vajadzētu saskaņot ar Jūsu uzņēmuma grāmatvedi;

 • Cilnē Preces, kolonnā Faktiskais daudzums lietotājs norāda faktisko daudzumu, kas tika saņemts noliktavā. Gadījumā, ja dokumenta daudzums nesakrīt ar pieteikuma dokumenta daudzumu, saņemšanā, kolonnā Daudzums pēc dokumenta nepieciešams veikt korekciju. Pēc nepieciešamības attiecīgajās kolonnās tiek aizpildīti kravas papildus raksturojumi (svars, apjoms utt.). Iepretim katrai precei kolonnā Nomenklatūras sērija tiek norādīti kravas papildus parametri (deklarācija, deklarācijas numurs, transports);

 • Cilnē Pakalpojumi, gadījumā ja piegādātājs izstāda rēķinu par pakalpojumiem, tiek norādīti pakalpojumi un to summa. Par dotajiem pakalpojumiem Jūsu organizācija maksās piegādātājam. Lai dotos pakalpojumus pievienotu klienta nākotnes rēķinā, nepieciešams pievienot dotos pakalpojums pircēja pasūtījumā, cilnē Pakalpojumi (fakts);

 • Cilnē Papildus dokumenti tiek norādīts pavaddokumentu veids un numurs un pieteikuma pamata rādītāji (EORI numurs utt.);

 • Cilnē Papildus tiek norādīti dokumenta pamata rādītāji (atbildīgais, departaments, garantijas summas numurs utt.);

 • Nepieciešamības gadījumā dokuments ļauj izdrukāt Pieņemšanas – nodošanas aktu, PMD, IMP7, IMA un IMC.

Sēriju un preču īpašību korekcija

Dokuments ir paredzēts kravas pārvietošanai starp deklarācijām. Doto dokumentu var noformēt uz Pieteikuma un Preču un pakalpojuma saņemšanas pamata. Veidojot dokumentu uz pirmavota dokumenta pamata, sistēma pati aizpildīs visus dokumenta pamata laukus. 

 

Lauki, kurus nepieciešams aizpildīt pašam lietotājam:

 • Veidojot dokumentu uz pirmavota dokumenta pamata, lielākā daļa lauku tiek aizpildīti automātiski. Lietotājam nepieciešams izmainīt tikai tos laukus, kuri neatbilst aizpildītajiem (piemēram, datums, noliktava);

 • Tabulā, kas atrodas zem dokumenta galvenes, tiek ievadīta informācija par preci, tiek norādīta vecā sērija (sērija satur informāciju par deklarāciju), vietu daudzums, kuras tiks pārvietotas (pēc nepieciešamības ieteicams aizpildīt arī kolonnas ar neto svaru, bruto svaru utt.) un jaunā preces sērija (tiek izveidota jauna sērija, kurā norāda jauno deklarāciju, uz kuru tiks pārvietota prece).

Preču un pakalpojumu realizācija

Dokuments Preču un pakalpojumu realizācija ir paredzēts, lai fiksētu preces realizācijas faktu (nosūtīšanu/izsniegšanu) un rēķina par dokumentā noteiktajiem pakalpojumiem izstādīšanas faktu. Dokuments tiek formēts uz dokumenta Pieteikums pamata. Veidojot dokumentu uz dokumenta Pieteikums pamata, sistēma pati aizpilda visus dokumenta pamata laukus.

 

Lauki, kurus nepieciešams aizpildīt pašam lietotājam:

 • Veidojot dokumentu uz Pieteikuma pamata, lielākā daļa lauku tiek aizpildīti automātiski. Lietotājam nepieciešams izmainīt tikai tos laukus, kas neatbilst aizpildītajiem (piemēram, kontrahents, datums, noliktava, pakalpojuma sniegšanas datums);

 • Ja tā ir kravas realizācija bez pakalpojumu sniegšanas, kurus klientam būtu jāapmaksā, ir ieteicams noņemt ķeksīti Gram. Uzskaite, tā kā šajā gadījumā nav nepieciešamības doto dokumentu sūtīt uz grāmatvedību. Bet doto uzstādījumu noteikti vajadzētu saskaņot ar Jūsu uzņēmuma grāmatvedi;

 • Cilnē Preces lietotājs norāda datus par kravu, kas tiks norakstīta klientam no noliktavas. Tabulā, manuāli pievienojot rindas, attiecīgajās kolonnās pēc nepieciešamības tiek aizpildītas kravas papildus īpašības (svars, apjoms utt.). Iepretim katrai precei kolonnā Nomenklatūras sērija tiek norādīti kravas papildus parametri (deklarācija, deklarācijas numurs, transports). Kolonnā Norakstīšanas nomenklatūras sērija tiek norādīti dati par deklarāciju, uz kuru pēc norakstīšanas nonāks dotā krava. Doto tabulu tāpat var aizpildīt, balstoties uz visiem neaizvērtajiem pasūtījumiem pēc atlikumiem vai pēc norādītā transporta;

 • Cilnē Pakalpojumi, lietotājs aizpilda doto tabulu, pamatojoties uz visiem pircēja pasūtījumiem, kuros ir neaizvērti pakalpojumi. Dokuments pilnībā tiek aizpildīts, pamatojoties uz tiem datiem, kas norādīti pieteikumā, cilnē Pakalpojumi (fakts). Doto tabulu tāpat var aizpildīt pēc transporta. Ja pakalpojums ir atkārtojuma pakalpojums (piemēram, glabāšanas pakalpojums), sistēma pati izskaitļos dienu daudzumu, kas pagājis no pēdējā izstādītā rēķina, pēc tekošā atlikuma. Lai aizvērtu atkārtojuma pakalpojumu (pilnu vai daļēju), pietiekami atzīmēt ķeksīti kolonnā Atkārtojuma pakalpojuma aizvēršana;

 • Dokuments ļauj izdrukāt Pavadzīmi, Avansa rēķinu, Kredītrēķinu, Invoice, Aktu par sniegtajiem pakalpojumiem, CMR.

Darba algas aprēķins

Dokuments Darba algas aprēķins ir paredzēts darbinieku darba algas aprēķinam. Dokuments tiek aizpildīts ik mēnesi. Pirmējā informācija tiek aizpildīta dokumentā Pieteikums, cilnē Pakalpojumi (fakts), iepretim katram pakalpojumam tiek norādīts Atbildīgais, kuram tiks samaksāta darba alga. Atbildīgais, kuram tiks samaksāta darba alga. Vienības cena tiek ņemta no dokumenta Cenu uzstādīšana, kurā tiek noteikta cena par izpildāmajiem pakalpojumiem.

 • Dokumenta Izpildītie darbi tabulā lietotājs, nospiežot pogu Aizpildīt, ieraudzīs pakalpojumu sarakstu, to daudzumu, cenu, summu un atbildīgo;

 • Tabulā Rezultāti būs parādīta kopējā darba algas summa atbildīgo griezumā.

Muitas atskaites

Dotā atskaite ļauj caurskatīt pamata informāciju par kravu un tās atrašanās vietu deklarāciju griezumā. Atskaite tiek formulēta par norādīto periodu, balstoties uz augstāk noformētajiem dokumentiem. Atskaitē ir paredzēta šādas informācijas sniegšana.

 • Ievešana muitas noliktavā (deklarācijas – IMA7, IMC7100);

 • Pagaidu uzglabāšanas atlikumi (deklarācija – PMD);

 • Preču atlikums pēc ES (CMR, Invoice, Citas);

 • Preču atlikums pēc eksporta (EXA);

 • Atmuitotās preces atlikums (deklarācijas – IMA4, IMY).

Kopējā garantijas summa

Atskaite sniedz informāciju par garantijas summām noteiktajā periodā, pamatojoties uz dokumentu Pieteikums (tabula Pakalpojumi (fakts)). Atskaite rāda kopējo garantijas summu, importa nodokli, akcīzes summu, PVN sekojošu garantijas summu griezumā.

 • Kopējā garantijas summa;

 • Tranzīta garantijas summa.

Noformētās deklarācijas

Atskaite rāda visu deklarāciju sarakstu par noteikto periodu. Par katru deklarāciju atskaitē tiek attēlots noformēto un aizvērto deklarāciju daudzums.

Atskaite par norakstītajām deklarācijām

Lai noformētu atskaiti par norakstītajām deklarācijām, tiek formēts dokuments, kurā tiek aizpildīts datums, numurs un periods, par kuru tiks aizpildīta atskaite. Pēc tam dokumenta galvenē tiek norādīts deklarācijas veids (PMD vai IMC). Nospiežot pogu Aizpildīt, sistēma aizpildīs dokumentu ar visām aizvērtajām deklarācijām par norādīto periodu.

Pēc tam, kad dokuments ir aizpildīts, nepieciešams izdrukāt drukas formu Atskaite. Atskaitē būs redzams deklarācijas veids, deklarācijas numurs, aizvēršanas datums un deklarācijas, kurām tika veikta aizvēršana.

Pieņemšanas – nodošanas akts

Lai noformētu atskaiti Pieņemšanas – nodošanas akts, tiek formēts dokuments, kurā tiek aizpildīts datums, numurs, muitas punkts un periods, par kuru tiks aizpildīta atskaite. Aizpildot, lietotājs izvēlas aizpildīšanas veidu (IMA vai T1). Nospiežot pogu Aizpildīt, sistēma aizpildīs dokumenta tabulu ar visām deklarācijām, kurām tika veikta saņemšana ar dokumentu Preču un pakalpojumu saņemšana.

Pēc dokumenta aizpildīšanas nepieciešams izdrukāt drukas formu Atskaite. Atskaitē būs redzams deklarācijas veids, deklarācijas numurs, aizvēršanas datums un komentāri, kurus lietotājs var aizpildīt pats.

Universālās atskaites (apgrozījums un atlikumi)

Dotā atskaite ir atskaišu kopums, kurš ļauj analizēt apgrozījumu un atlikumu pēc dotajā programmā izmantojamajiem uzkrājumu reģistriem. Atskaiti var izmantot sekojošu reģistru analīzei:

 • Pakalpojumu aprite – pēc dotās atskaites var iegūt pilnu informāciju par pakalpojumu apgrozījumu un atlikumu klientu, pasūtījumu un transporta griezumā;

 • Preces muitā – pēc dotās atskaites var iegūt pilnu informāciju par preču apgrozījumu sēriju (t.i. Deklarāciju), klientu, pasūtījumu un transportu griezumā.