ERP Uzņēmuma vadība

"1С:ERP Uzņēmumu vadība 2.0" – inovatīvs risinājums kompleksveidīgu pārvaldes sistēmu būvei ar labāko pasaules un vietējās prakses pielietojumu lielam un vidējam biznesam.

 

GALVENĀS  RISINĀJUMA  PRIEKŠROCĪBAS:

 

 • Plašas funkcionālās priekšrocības ERP sistēmu starptautiskās klases līmenī;
 • Elastīga un produktīva mūsdienu platforma “1C:Uzņēmums 8.3”, kas tiek atbalstīta ar Interneta palīdzību, tostarp “mākoņu” tehnoloģijas, kā arī mobilās ierīces;

 

 

 • Liels skaits ar specializētiem risinājumiem, kas paplašina sistēmu (PDM, MES, EAM, PMO, ITIL, CRM, MDM, WMS, TMS, BSC, ECM, CPM u.c.) iespējas;
 • Zemas pārvaldības izmaksas un iespēja būtiski palielināt ekonomisko efektu ar ražotspējas pieaugumu un ātru investīciju atgriešanu.

 

FUNKCIONĀLA MODELIS “1C:ERP Uzņēmumu vadība 2.0”

 

Funkcionālais modelis "1C:ERP Uzņēmumu vadība 2.0" iekļauts produkta sastāvā IDEFO standarta shēmu salikumu veidā ar iespēju apgūt principus un atsevišķu sistēmu metožu mijiedarbību. Darbam ar funkcionālo modeli tiek izmantots risinājums "1C:Projektēšanas sistēmas lietojumprogrammas risinājums".

1C:Projektēšanas sistēmas lietojumprogrammas risinājums” (PSLR) paredzēts lietojumprogrammu risinājumu (konfigurāciju) projektēšanai uz platformas “1C:Uzņēmums 8” un projekta tehniskās dokumentācijas veikšanai.

 

 

 

 

PSLR var tikt izmantota kā instruments jaunu informāciju sistēmu projektēšanai, kas izstrādājamas “1C:Uzņēmums 8” vidē, kā arī to aprakstīšanai un dokumentēšanai, kas izstrādātas agrāk neizmantojot PSLR.

Lietojumprogrammas risinājuma “ERP Uzņēmuma vadība 2.0” PSLR var būt noderīga gan kā lietojumprogrammas risinājuma studēšanai, tā arī tehniskās dokumentācijas veikšanai projektā ieviešanā.

 

 

MONITORINGS UN UZŅĒMUMA DARBĪBAS RADĪTĀJU ANALĪZE

 

 • Galveno rādītāju ikdienas kontrole
 • Finanšu rezultātu kontrole
 • Rādījumu atšifrējums

Galvenie inovāciju risinājumi un funkcionāla attīstība:

                                                                                 

 • Atšķirīgurādītājuvariantu veidošanaarsalīdzināt
 • Analītisko atskaišu grafisko formu daudzveidība.
 • Mērķu radītāju monitorings ar  izejošo datu atšifrējumiem.
 • Finanšu rezultātu paplašināta analīze pa darbības virzieniem.
 • Mērķu un mērķu radītāju hierarhiska modeļbūve.
 • Piekļūšana no mobilas ierīces (planšete, mobilais tālrunis.

BUDŽETA PLĀNOŠANA

 

 “1C:ERP Uzņēmuma vadība 2.0” realizēta budžeta plānošanas procesu vadība. Pie tam sistēmā tiek izmantota saprotama budžeta struktūras iestatīšana izmantojot “Budžeta plānošanas tabulas metodi”

 

Galvenie risinājuma jauninājumi un funkcionāla attīstība:

 

 • Budžetu veidu iestatīšana un paplašināta analītika
 • Scenāriju modelēšana
 • Budžeta plānošanas procesa vadība
 • Vairāku valūtu atbalsts
 • Ievades un korekcijas tabulu formas
 • Ekonomiskā prognoze
 • Plāna rādītāju panākumu analīze
 • Konsolidēto pārskatu sagatavošana par monitoringa rezultātiem.
 • Paplašināta finanšu analīze

  

IZMAKSU VADĪBA UN PAŠIZMAKSAS APRĒĶINS

 

Izmaksu vadības apakšsistēma nodrošina:

 • faktisko uzņēmuma izmaksu uzskaite pa darbības veidiem nepieciešamajos atspoguļojumos dabiskā un vērtības izteiksmē;
 • operatīvā resursu uzskaite nepabeigtā ražošanā;
 • nepabeigtās ražošanas faktisko atlikumu uzskaite uz atskaites perioda beigām;
 • dažādi izmaksu sadalīšanas veidi pēc izgatavotās produkcijas un izpildīto darbu pašizmaksas uz ražošanas izmaksām, darbības virzieniem, uz nākamo periodu izdevumiem;
 • faktiskās pašizmaksas aprēķins par periodu;
 • informācijas sniegšana par izlaiduma pašizmaksas struktūru.

 

 

Aprēķinātā pašizmaksa var būt detalizēta līdz sākotnējo izmaksu apjomam, neatkarīgi no ražošanas procesa pārveidošanas daudzuma. Dotā analīze būtiski paaugstina pārskatāmību un izpildītāpašizmaksas aprēķina pamatotības kontroli Galvenie risinājuma jauninājumi un funkcionāla attīstība:

 • atsevišķa izmaksu uzskaite pa darbības veidiem;
 • atsevišķa pašizmaksu uzskaite pēc pasūtījumiem; 
 • izmaksu sadalīšana pa darbības veidiem;
 • informācijas sniegšana par izlaiduma pašizmaksu struktūru līdz primārajām izmaksām;
 • uzlabots mēneša aizvēršanas meistars.

 

 

REMONTU ORGANIZĀCIJA

 

Apakšsistēma ļauj vest objektu remontu katalogu, klasificēt to pēc pašu raksturojuma, nostrādēm, remonta veidiem, ekspluatācijas režīmiem. Tiek atsekoti remonta objektu stāvoklis, kā arī piederība un vieta. Remontu objekti var būt ielikti vai citu remontu objektu mezgli.

Remontu objektu ekspluatācijas procesā sistēmā tiek ievadīti dati par nostrādēm un atklātajiem defektiem. Defektu reģistrācija žurnālā ļauj veikt analīzi un organizēt plānveida un ne plānveidā remonta pasākumus.

Tiek izmantots jēdziens remontu veidi, kas nosaka iespējamo darbu sastāvu, kas jāveic ar remontu objektiem. Remonta veidiem sistēmā var uzdot izmantoto materiālu un darba spēka uzskaiti vai noformēt nepieciešamo darbu sarakstu.

Apakšsistēmas funkcionāls ļauj formēt remontu-profilaktisko darbības grafiku, kas uzskaita kā piereģistrētos defektus, nostrādes, noteikumus, tā arī neprognozējamos ārējos apstākļus (ārpus sistēmas rīcības).

 

 

Apakšsistēma ir cieši integrēta ar ražošanas apakšsistēmu. Remonta objekti var būt saistīti ar darbu ražošanas centriem. Pie tam ieplānotie iekārtu remonti ietekmē šo iekārtu pieejamību ražošanas plānošanai. Remontu darbu veikšanai var būt iesaistīti jebkuri ražošanas resursi, ražošana var izpildīt jebkurus darbus remonta vajadzībām.

Galvenie risinājuma jauninājumi un funkcionāla attīstība:

 • Uzskaite un hierarhiskā objektu klasifikācija, kas atrodas ekspluatācijā;
 • Ekspluatācijas objektu stāvokļa monitorings;
 • Remonta veidu vadība;
 • Organizācija un plānveida un neplānoto remonta pasākumu veikšana;
 • Remontu un ražošanas darbības resursu prasību nodrošinājuma vienota sistēma;
 • Pilnas vērtības formējums ekspluatācijas objektiem. 

  

PĀRDOŠANAS VADĪBA

 

Apakšsistēmā realizēti komercpiedāvājumi, kas ļauj piefiksēt pārrunu vēsturi ar klientiem par sastāvu noteikšanu un pārdošanas nosacījumiem.  Būtiski ir attīstīts pasūtījumu funkcionāls kā “vadības centrs” ar visām nākamajām darbībām par to apstrādi. Ir ieviesti pasūtījumu statusi (nav apstiprināts, apmaksai, nodrošināšanai, atkraušanai), kas apraksta pasūtījuma etapus.

 

Dažādos pasūtījuma posmos var kalpot kā pasūtījuma nodrošinājums, uz atkraušanu, uz dokumentu noformēšanu. Rīcību izpildes kontrole tiek vesta ar detalizāciju līdz pasūtījuma rindai.

 

Apakšsistēma ļauj uzrādīt apmaksas grafiku pēc klienta pasūtījuma (kā avansa maksājumu daļā, tā arī debitoru maksājumu dzēšanai). Grafiks var formēties ar izvēlētā kalendāra uzskaiti. Tas ļaus plānot ieņēmumus pēc dienām, kontrolēt klienta apmaksas grafikus, izcelt debitoru parādus. Sistēma ļauj klasificēt parādus pa to dziļuma intervāliem.

 

Tiek vesta plānveida un faktisko pasūtījumu parādu uzskaite, kā arī apmaksas termiņu un apmaksas dokumentu uzskaite. Pie tam lietotāju darbs ir būtiski vienkāršots: manuāli ienākošo maksājumu sadale tiek izpildīta pēc pasūtījumiem, sadale pēc pārējiem analītiskajiem griezumiem tiek veikta automātiski fona veida režīmā

 

Analoģiski pārdošanām realizēts darbs ar pasūtījumiem piegādātājiem un savstarpējie norēķini par iepirkumiem.

 

 

 Galvenie risinājuma jauninājumi un funkcionāla attīstība:

 • Pārdošanas procesu un darījumu ar klientiem efektivitātes vadība;
 • Cenu lapu formēšana ar informāciju par preču atlikumiem;
 • Paplašināta klientu pasūtījumu vadība, tipveida un individuālie pārdošanas noteikumi;
 • Klientu pašapkalpošanās;
 • Tirdzniecības pārstāvju vadība;
 • Pārdošanas procesu stāvokļa monitorings;
 • Izmantotā autotransporta plānošana;
 • Pārdošanas prognožu iespējamības novērtēšana;
 • Atsevišķa uzskaite pēc partneriem (vadības atskaite) un kontrahentiem (reglamentētā atskaite);
 • Automātiskā parādu  limita kontrole;
 • Savstarpējo norēķinu inventarizācija;
 • Kavēto parādu pēc parametru ievadīšanas monitorings un klasifikācija;
 • Paplašinātie instrumenti statistiskai un analītiskajai atskaitei par savstarpējo norēķinu stāvokli.

KLIENTU SAVSTARPĒJO ATTIECĪBU VADĪBA

 

"1С: ERP Uzņēmuma vadība 2.0” realizēta pārdošanas procesu vadība: procesa etapu reglamentācija, procesa izpildes kontrole, analīze. Šajiem mērķiem tiek pielietots biznesa procesu mehānisms “1C:Uzņēmums”, kas automātiski izseko izpildītāja uzdevumu procesa maršrutus. Bez tam ir realizēts vienkāršotais pārdošanas procesu vadības režīms ar manuālo pārvietojumu etapu. Tiek pieļauti dažādi procesu veidi ar dažādiem etapu sastāviem. Tiem tiek atbalstīti uzglabāšanas dokumenti – reglamenti, instrukcijas, dokumentu šabloni u t.t., kas nepieciešami procesa atstrādāšanai. Sistēma apkopo statistiku par veiktajiem procesiem, ļauj aprēķināt varbūtību apvienojot esošās iespējamās pārdošanas līdz veiksmīgam iznākumam ("pārdošanas piltuve"), un analizēt "šauru vietu" procesus.

Visas iesāktās pārdošanas (“darījumi”) tiek reģistrētas sistēmā. Tās apvieno vienā veselā visu informāciju, kas sakrājusies sistēmā pārdošanas sagatavošanas un izpildīšanas gaitā – elektronisko pastu, ziņas par zvaniem, tikšanām, noformētie pasūtījumi, rēķini, pavadzīmes, papildus faili u t.t. Tas ļauj maksimāli ērti organizēt menedžeru darbu ar pārdošanām. Sistēma ļauj reģistrēt un analizēt apkārtējos darījumus: konkurentus, apakšuzņēmējus, ietekmīgas personas, to sakarus. Uz darījumu statistikas pamata sistēma ļauj novērtēt tās sekmīgas veikšanas varbūtību. Šādā veidā, sistēma automatizē un atbalsta ne tikai pārdošanas stadiju, bet arī pārdošanu sagatavi. Bez tā sistēma ļauj analizēt nenotikušos darījumus, kas nepieciešami pārdošanas nodaļas pilnveidošanai.

Ir sadalīti partneru saraksti reglamentēto atskaišu sapratnē (juridiskās un fiziskās personas) un biznesa savstarpējos objektus (klienti, piegādātāji, konkurenti un pārējie). Tas ļauj vest pārdošanas uzskaiti un attiecību vēsturi ne tikai pēc “formāliem”, juridiskiem kontrahentiem, bet arī pēc juridisko personu kompānijām-grupām, pa patstāvīgi strādājošām kontrahentu apakšvienībām u.t.t. Tiek atbalstīta informācijas ievade par kompānijas-partneru kontaktpersonām, par saistībām starp partneriem.

Galvenie risinājuma jauninājumi un funkcionāla attīstība:

 • Attiecību stratēģijas formēšana ar partneriem;
 • Biznesa procesu organizācija attiecībās ar klientiem;
 • Klienta, partnera informācija;
 • Lojalitātes kartes, klientu lojalitātes analīze;
 • Pretenziju darbs;
 • Izpildīto darījumu monitorings;
 • BCG analīze;
 • Menedžeru darba rādītāju paplašināta analīze;

 

IEPIRKUMU VADĪBA

 

Apakšsistēma nodrošina menedžerus, kas atbild par iepirkumiem, informāciju, kas nepieciešama savlaicīgai lēmumu pieņemšanai par TMC iepirkumu papildināšanu, lai samazinātu izmaksas par iepirkumiem un efektīvu organizāciju saistība ar piegādātājiem.

 

Galvenie risinājuma jauninājumi un funkcionāla attīstība:

 

 • Iepirkumu vadība;
 • Sarežģītu iepirkumu bizness-procesi;
 • Piegādes nosacījumu kontrole;
 • Piegādātāju paplašināta analīze pēc cenām un nosacījumiem;
 • Pilnas vērtības formēšana TMC iegādei;
 • Kontrole un prasības nodrošinājuma analīze nomenklatūrā;

 

 

 

 Apakšsistēmas funkcionāls iekļauj:

  

 • Operatīva iepirkumu plānošana uz pārdošanas plānu pamata, ražošanas plāna un pasūtītāju neizpildīto pasūtījumu pamata;
 • Pasūtījumu noformēšana pasūtītājiem un to izpildes kontrole;
 • Reģistrācija un papildus nosacījumu pa līgumiem analīze ar fiksētām nomenklatūras pozīcijām, apjomiem un piegādes termiņiem;
 • Dažādu preču pieņemšanas shēmu atbalsts no piegādātājiem, tajā skaitā pieņemšana uz realizāciju un izejvielu un materiālu saņemšanu;
 • Noliktavas un ražošanas nepieciešamība precēs, gatavajā produkcijā un materiālos;
 • Caurspīdīga analīze un savstarpējo sakaru uzstādīšana starp klientu pasūtījumiem un pasūtījumiem piegādātājiem;
 • Analīze par sekām, pēc kurām var rasties neizpildīti pasūtījumi piegādātājiem;
 • Iepirkumu plānošana ņemot vērā prognozējamo noliktavas krājumu līmeni un rezervēto materiālu noliktavā;
 • Piegāžu un maksājuma grafiku sagatavošana.

  

NOLIKTAVAS UN KRĀJUMU VADĪBA

  

Noliktavas vadībai var tikt piemērota noliktavas orderu vadības shēma. Ordera noliktavas shēma var tikt ieslēgta atkraušanas un pieņemšanas operācijām neatkarīgi. Noliktavas orderi tiek izrakstīti stingri balstoties uz rīkojumu dokumentu pamata, par kuriem var uzstāties pasūtījumi un pavadzīmes. Tiek vesta saņemto, bet neizpildīto rīkojumu uzskaite; noliktavas darba tehnoloģija var tikt būvēta tikai “no elektroniskajiem rīkojumiem”.

 

Apakšsistēma paredz adrešu reģistrēšanu, t.i., preču uzglabāšanu vai preču sarakstu "uzglabāšanas vietu” (šūnas, kārbas, plaukti), un preču iepakojumu. Sistēma ļauj vadīt preču izkārtošanu pa uzglabāšanas vietām pie preču saņemšanas, preču salikšanā no uzglabāšanas vietas izkraušanai, pārvietošana un preču nokomplektēšanai. Algoritmi, kas iestrādāti programmā, automātiski piemeklē optimālās glabāšanas vietas, kā arī seko lai netiktu aizņemta preces vieta lielas intensitātes gadījumā.

 

Apakšsistēma ļauj radīt atšķirīgas darba zonas optimālai piekļūšanai pie noliktavu blokiem un noteikt noliktavas šūnu apgaitas kārtību, piemēram, autokrāvēja darba zonas darbam un noliktavas darbinieka manuālai preču atlasei. Pie preču atlases var uzdot atšķirīgas atlases stratēģijas preču izvietojuma optimizācijai šūnās. Piemēram, pie preču atlases atbrīvot pirmkārt tās šūnas, kur prece glabājas minimāli pietiekamā apjomā. Tas ļaus atbrīvot šūnas lai izvietotu jaunpienākušās preces. Šūnu mehānisms ļauj paaugstināt atlases ātrumu atkraujot preces no noliktavas. Adrešu preču glabāšanu var izmantot opcionāli. Bez tam tiek atbalstīta uzziņas piesaiste preču uzglabāšanas vietām.

 

Apakšsistēma ļauj automatizēt preču piegādi klientiem, kā arī preču piegādes procesus starp noliktavu telpām. Preču piegāde var notikt pēc klientu adresēm (noliktavas telpām) vai ar transporta kompāniju palīdzību. Piegādes uzdevumi tiek formēti ievērojot piegādes zonas, piegādes adrešu apbraukšanas kārtību, kā arī ievērojot transportlīdzekļa celtspēju.

 

Galvenie risinājuma jauninājumi un funkcionāla attīstība:

 

 • Sarežģīta noliktavas hierarhiskā struktūra;

 • Šūnaunas noliktavas uzskaite;

 • Atšķirtā uzskaite pa pasūtījumiem – prasību rezervēšana;

 • Noliktavas darbinieku mobilās darba vietas;

 • Daudz lietojamās taras uzskaite;

 • Preču inventarizācijas vadība;

 • Statistiskā krājumu analīze, ABC/XYZ rezultātu analīze;

 • Prognazējamā pieprasījuma aprēķins;

 • Preces noliktavā pēc derīguma termiņiem;

 • Piegādes vadība;

 • Preču kalendārs.

 

KOPLIETOŠANA AR “1C:DOKUMENTU APRITE 8 KORP" 

 

Koplietošana ar “1C:Dokumentaprite 8 KORP” papildina “1C:ERP uzņēmuma vadība 2.0” ar sekojošām funkcijām:

 • Iekšējās dokumentaprites vadība – iekšējo un izejošo dokumentu izveidošana un labošana, rīkojumu veidošana, dokumentu saskaņošana, izpildīto uzdevumu atsekošana; palaišana un darbs ar bizness-procesiem “1C:Dokumentaprite 8 KORP” visas šīs funkcijas ir pieejamas kā no “1C:Dokumentaprite 8 KORP”, tā arī no “1C:ERP Uzņēmumu vadība 2.0”;
 • Failu uzglabāšana no “1C:ERP Uzņēmuma vadība 2.0” uz “1C:Dokumentaprite 8 KORP”, informācijas bāzes apjoma samazināšana “1C:ERP Uzņēmuma vadība 2.0” bez failu saiknes zaudējuma ar dokumentiem un katalogiem “1C:ERP Uzņēmuma vadība 2.0";
 • Elektroniskā pasta izveidošana un vēstuļu izsūtne “1C:Dokumentaprite 8 KORP” no darba vietu interfeisa “1C:ERP uzņēmumu vadība 2.0”  (ERP-sistēmu objektiem);

 

 

 No “1C:Dokumentaprite 8 KORP” integrēti vairāk nekā 250 dokumentu un katalogu “1C:ERP Uzņēmumu vadība 2.0”, piemēram. “Komercpiedāvājums”, “Pircēja pasūtījums”, “Preču un pakalpojumu realizācija”, “Kontrahenti”, “Līgumi”, ražošanas dokumenti.

“1C:Dokumentaprite 8 KORP” var būt izmantots kā saistītais posms starp uzdevumiem, kas jāizpilda dažādās “1C:ERP Uzņēmuma vadība 2.0” informācijas bāzēs, vienai infrastruktūrai, pie tam tiek realizēta risinājumu integrācija lietotāja interfeisa līmenī.